Нашата експертиза опфаќа:

> Консалтинг кај градење на патишта со методи на топла и ладна рециклажа;  
> Оперативен менаџмент за урбани и рурални патни мрежи;
> Надзор при градење на патишта;
> Надзор и Консалтинг кај рехабилитација и реконструкција на патишта;
> Надзор над инженерски објекти (мостови, пропусти, потпорни ѕидови и сл.);
> Надзор над објекти од високоградба а во функција на патната инфраструктура;
> Надзор над објекти од хидроградба а во функција на патната инфраструктура;
> Надзор над изведба на сообраќајна сигнализација;
> Геодетско снимање – ажурирање геодетски подлоги;
> Геодетско снимање – детална тахиметрија;
> Геодетско снимање – Нивелманско снимање;
> Геодетски проекти – оперативен полигонски влак;
> Геодетски проекти за исколчување на траса;
> Контролна геодезија за надзор;
> Оперативна и инженерска геодезија при изведба на проекти.