Централна патна лабораторија е засебен сектор кој нуди лабораториски услуги за тестирање на матријали, како и теренски истражни работи.
Централната патна лабораторија работи согласно стандардот за градежни лаборатории МКС  ISO/IEC 17025:2009
Обем на методи на тестирање:

Почви

 1. MKTC CEN ISO/ТS 17892-1:2010 Геотехнички истражни работи и испитувања – Лабораториски испитувања на почви – Дел 1:Определување содржина на вода
 2. MKTC CEN ISO/ТS 17892-2:2010 Геотехнички истражни работи и испитувања – Лабораториски испитувања на почви – Дел 2: Определување волуменска тежина на ситнозрни почви -на линеарни мерења -со потопување во вода -истиснување на течност
 3. MKTC CEN ISO/ТS 17892-3:2010 Геотехнички истражни работи и испитувања – Лабораториски испитувања на почви – Дел 3: Определување волуменска тежина на цврсти честички – Метод на пикнометар – Печка – сушени примероци – Влажни примероци
 4. MKTC CEN ISO/ТS 17892-4:2010 Геотехнички истражни работи и испитувања – Лабораториски испитувања на почви – Дел 4: Определување гранулометриски состав – Сеење – Ареометар
 5. MKTC CEN ISO/ТS 17892-10:2010  Геотехнички истражни работи и испитувања – Лабораториски испитувања на почви – Дел 10: Опитти на директно смолкнување – смолкнување со кутија
 6. MKTC CEN ISO/ТS 17892-5:2010 Геотехнички истражни работи и испитувања – Лабораториски испитувања на почви – Дел 5: Едометарски опит со инкрементално оптоварувањe
 7. MKTC CEN ISO/ТS 17892-11:2010 Геотехнички истражни работи и испитувања – Лабораториски испитувања на почви – Дел 11:Определување водопропусноста со константен и променлив притисок
 8. MKTC CEN ISO/ТS 17892-12:2010 Геотехнички истражни работи и испитувања – Лабораториски испитувања на почви – Дел 12: Определување на Атербергови граници – метод со конус
 9. MKTC EN ISO/TS 17892-9:2010 Геотехнички истражни работи и испитувања – Лабораториски испитувања на почви – Дел 9: Консолидиран триаксијален опит на водозаситени почви
 10. MKC EN 13286- 2:2012 Неврзани и хидраулички врзани мешавини – Дел 2: Методи за испитување на лабораториска референтна маса и содржина на вода – Збиеност по Проктор -2,5 kg чекан (А) во Проктор калап (А) -2,5 kg чекан (А) во голем Проктор калап (Б) -4,5 kg чекан (Б) во Проктор калап (А) -4,5 kg чекан (Б) во голем Проктор калап (Б)
 11. MKC EN 13286- 47:2013 Неврзани и хидраулички врзани мешавини – Дел 47: Опит за определување на Калифорниски индекс на носивост (CBR), директен индекс на носивост и линеарно бабрење
 12. MKTC EN ISO/TS 17892-7:2010 Геотехнички истражни работи и испитувања – Лабораториски испитувања на почви – Дел 7: Едноаксијална јакост на притисок на ситнозрни почви
 13. MKC 1013:2016 Геотехнички истражни работи и испитувања – Лабораториски испитувања на почви – Определување на Атербергови граници (Метод на Casagrande)
 14. MKC 1014:2016 Геотехнички истражни работи и испитувања – Лабораториски испитувања на почви – Определување содржина на карбонати во почва
 15. MKC 1015:2016 Геотехнички истражни работи и испитувања – Лабораториски испитувања на почви – Определување содржина на согорливи и органски материи во почва
 16. MKC 1004:2013 Геотехнички истражни работи и испитувања – Теренски испитувања – Определување на волуменска тежина – метод со калибриран песок
 17. MKTC 1012:2015 Геотехнички истражни работи и испитувања – Теренски испитувања на почва – Определување динамички модул на деформација по метод со динамичка плоча со помош на тастер за отпуштање на лесен товар

Бетон

 1. МКС EN 12350-1: 2009 Испитување свеж бетон -Дел 1: Земање примерок
 2. МКС EN 12350-2: 2009 Испитување свеж бетон -Дел 2: Слегнување (Сламп тест)
 3. МКС EN 12350-6: 2009 Испитување свеж бетон-Дел 6: Густина
 4. МКС EN 12350-7: 2009 Испитување свеж бетон-Дел 7: Содржина на пори- Метода на притисок 
 5. МКС EN 12390-1: 2013 Испитување оцврснат бетон- Дел 1: Форма, димензии и други барања за примероци и калапи
 6. МКС EN 12390-2: 2009 Испитување оцврснат бетон- Дел 2: Подготовка и конзервирање на примероци за испитување цврстина
 7. МКС EN 12390-4:2009 Испитување оцврснат бетон – Дел 4: Цврстина на притисок – Спецификација на машините за испитување (идентичен со EN 12390-4:2000)
 8. МКС EN 12390-7: 2009 Испитување оцврснат бетон- Дел 7: Густина на оцврснат бетон
 9. МКС EN 12504-2: 2013 Испитување бетон во конструкции – Дел 2: Недеструктивно испитување – Определување на број на отскокнувања

Асфалт

 1. МКС EN 12697-1: 2013 Битуменски мешавини – Метод на испитување на врела асфалтна мешавина – Дел 1: Содржина на врзно средство  
 2. МКС EN 12697-2: 2009 Битуменски мешавини – Метод на испитување на врела асфалтна мешавина – Дел 2: Определување на гранулометриски состав
 3. МКС EN 12697-5: 2012 Битуменски мешавини – Метод на испитување на врела асфалтна мешавина – Дел 5: Определување на максимална густина   
 4. МКС EN 12697-6: 2013 Битуменски мешавини – Метод на испитување на врела асфалтна мешавина – Дел 6: Определување на волуменска тежина на битуменски примероци   
 5. МКС EN 12697-8: 2007 Битуменски мешавини – Метод на испитување на врела асфалтна мешавина – Дел 8: Определување карактеристики на шуплини, на битуменски примероци за испитување
 6. МКС EN 12697-29: 2007 Битуменски мешавини – Метод на испитување на врела асфалтна мешавина – Дел 29: Определување на димензии на битуменски примерок за испитување  
 7. МКС EN 12697-34: 2013 Битуменски мешавини – Метод на испитување на врела асфалтна мешавина – Дел 34: Маршал тест
 8. МКС EN 12697-36: 2007 Битуменски мешавини – Метод на испитување на врела асфалтна мешавина – Дел 36 : Определување на дебелината на асфалтен слој