ЛИСТА НА ПОЗНАЧАЈНИ ПРОЕКТИ

ЕУРО РОАД дизајн груп ДОО увоз-извоз Скопје

 
Ред. Бр. НАЗИВ НА ПРОЕКТОТ Нарачател
1. Проект на изведена состојба автопат Куманово-Табановце Агенција за државни патишта
2. Рехабилитација на бул. Јане Сандански Град Скопје

 

3. Рехабилитација и реконструкција на улица Скупи Град Скопје

 

4. -Основен проект  за бележење на хоризонтална и вертикална сигнализација при реконструкција на регионален пат Анѓелци-Вељуса

-Основен сообраќаен проект за регионален пат Радовиш-Конче

-Основен сообраќаен проект Конче-Љубница

 

Приватен инвеститор

5. Основен проект за пристапни патишта за Парк на Ветерни Електрани Богданци АД. Елем Скопје

 

 

6.

Изработка на проект за сообраќајно техничка опрема и хоризонтална и вертикална сигнализација и опрема на патот, за проектот Реконструкција и рехабилитација на патен правец од с.Липково-с. Арачиново до спој со автопатот за влез во Скопје Агенција за државни патишта
7. Основен проект за изградба и реконструкција на патишта и паркинзи со степен на сложеност 1,2 и 3 во ИЗ Жабени Општина Битола
8. Изработка на основен проект за “Реконструкција на коловоз на улица “Ријечка“ Општина Битола
 

9.

 

Изработка на Основен проект за линиска инфраструктурна градба-Изградба на атмосферска канализација за ИЗ Жабени, за одводнување на новопроектираните паркинзи и проширување на патот поради промена на ДУП ИЗ Жабени со должина до 500 м1  

Општина Битола

10. Изработка на дигитална верзија на основниот проект за регулација на река Вардар, заради заштита на изворот Рашче  

Град Скопје

 

11.

Изработка на основен проект за ролерско велосипедска патека на лева страна на река Вардар на потегот од мостот Близнак по течението на река Вардар во должина од 1000 м

Изработка на проект за осветлување на нисконапонски кабловски развод за негово напојување за ролерско велосипедска патека на лева страна на река Вардар,Скопје

 

 

Град Скопје

12. Изработка на Физибилити студија за заобиколен пат од стариот пат Скопје-Тетово до рекреативниот центар Матка Центар за развој на Скопски Плански Регион
13. Изработка на Сообраќаен проект за приклучок на регионален пат Р 2246 до индустриски комплекс МЛ-Гари Општина Дебар Приватен инвеститор

 

14. Основен сообраќаен проект за реконструкција на крстосницата помеѓу бул. “8-ми Септември“ и ул. “Скупи“ во Скопје Град Скопје
15. Основен проект за изградба на ул.“Стара Чешма“ во населба Горно Оризари, Општина Битола Општина Битола
16. Основен проект за изградба на водоводна и хидрантска мрежа за ул.“Стара Чешма“ во населба Горно Оризари, Општина Битола Општина Битола
17. Основен проект за изградба на ул. “Рашанец“ во населба Горно Оризари, Општина Битола Општина Битола
18. Основен проект за изградба на водоводна мрежа на ул. “Рашанец“ во населба Горно Оризари, Општина Битола Општина Битола
19. Основен проект за изградба атмосферска и фекална канализација на ул. “Рашанец“ во населба Горно Оризари, Општина Битола Општина Битола
20. Основен проект за изградба на ул. “Васил Брклевски“ во населба Горно оризари, Оптина Битола Општина Битола
21. Основен проект за изградба на водоводна мрежа на ул. “Васил Брклевски“ во населба Горно оризари, Општина Битола Општина Битола
22. Основен проект за изградба на мешовита  канализација на  ул. “Васил Брклевски“  и ул. “Стара Чешма“ во населба Горно оризари, Оптина Битола Општина Битола
23. Изработка на инвестиционо-техничка документација за изградба на објекти од комунална инфраструктура во Општина Ранковце-ДЕЛ 1 Проект за локален пат с. Љубинци (М2 Крива река) Општина Ранковце
24. Основен проект за реконструкција и рехабилитација на локален пат во с. Непроштено, Општина Теарце Општина Теарце
25. Основен проект за реконструкција и рехабилитацвија на локален пат во с. Лешок, Општина Теарце Општина Теарце
26. Изработка на проект за инфраструктура со сите фази за бул. АСНОМ од раскрсница со бул. “Србија“ до раскрсница со ул. “Тодор Чангов“ во Скопје Град Скопје
27. Сообраќаен проект за приклучок на регионален пат Р409 на делница Маврово-Дебар Приватен инвеститор
28. Основен проект за ролерско велосипедска патека со улично осветлување на лева страна на река Вардар, на потегот од мостот во Сарај до фудбалско игралиште Град Скопје
 

 

 

29.

– Изработка на Инфраструктурен проект за ТИРЗ Тетово,

– Изработка на сообраќаен проект за Тирз Тетово,

– Изработка на Основен проект за патна инфраструктура за ТИРЗ Тетово,

– Основен Проект за фекална и атмосферска канализација,

– Основен Проект за водоводна и хидрантска мрежа,

– Основен Проект за инфраструктурни електрични инсталации за ТИРЗ Тетово,

– Елаборат за заштита на животната средина за ТИРЗ Тетово

 

 

 

Приватен инвеститор

30. Основен сообраќаен проект за воведување на дополнителна лента на крстосница помеѓу ул. Благоја Стефковски и ул. Маџари, во Скопје Град Скопје
31. Основен проект за изградба на ул. Климент Охридски од спој со ул. Горан Стојановски-десно од Балевски Дол, Општина Крива Паланка со должина од 1004,59 Општина Крива Паланка
32. Основен проект за реконструкција и рехабилитација на локален пат во с. Слатино, Општина Теарце Општина Теарце
 

33.

-Проект за Инфраструктура на линиски инфраструктурни градби и патишта во рамките на урбанистичката планска документација за нас. Горно Оризари, Општина Битола

-Елаборат за заштита на животната средина за населба Горно Оризари, Општина Битола

 

Општина Битола

 

34.

Исплата на фактура за Изготвување на Основен проект за реконструкција и рехабилитација на локален пат с. Одри, Општина Теарце

Со должина од 1263,23 м

Општина Теарце
 

 

35.

Проект за реконструкција  за дел од локален пат Александар Урдаревски- Рудници Бањани:

–       Основен Проект

–       Проект за Инфраструктура

–       Елаборат за заштита на животната средина

–       Геодетски Елаборат

 

Центар за развој на Скопски плански регион

 

 

36.

1.     Основен проект за изградба на патен правец од с. Мушково – м.в. старо Мушково – с. Којково до спој со пат од с. Злетово до брана “Кнежево“, Општина Кратово,

2.     Основен проект за изградба на патен правец: Крак од пат во с. Каврак до спој со Злетовска брана “Кнежево“, Општина Кратово,

3.     Основен проект за патен правец од зафат на Злетовска брана “Кнежево“ преку м.в. Кајганци до с. Емирица, Општина Кратово

4.     Изработка на Ревизија за горенаведените проекти

 

 

Општина Кратово

37. Основен проект за реконструкција и рехабилитација на локален пат Теарце Шемшево, Општина Теарце Општина Теарце
 

38.

-Проект за инфраструктура за изградба на пат од св. Недела до пат за с. Новаци, Општина Битола

-Основен проект за изградба на пат од св. Недела до пат за с. Новаци, општина Битола

-Основен проект за изградба на канализациона мрежа за пат од св. Недела до пат за с. Новаци (атмосферска и фекална)

-Основен проект за изградба на водоводна мрежа за пат од св. Недела до пат за с. Новаци

-Елаборат за заштита на животната средина за пат од св. Недела до пат за с. Новаци

 

Општина Битола

 

 

39.

-Основен проект за партерно уредување за КЈО Таринци, Општина Карбинци

1.    -Основен проект за детски партна влезот во с. Радање, Општина  Карбинци

2.    -Основен проект за партерно уредување за КО Аргулица, Општина Карбинци

3.    -Основен проект за детски парк и спортско игралиште во с. Нов Караорман, Општина Карбинци

4.    -Основен проект за повеќенаменско игралиште во с. Радање, Општина Карбинци

 

 

Општина Карбинци

40. Основен проект за подобрување на системот за водоснабдување на Гостивар – резервоар 2000 м3 Приватен инвеститор
41. Основен проект за изградба на локален пат од с. Тлминци до  с. Конопница, Општина Крива Паланка Општина Крива Паланка
42. Основен проект за изградба на патен правец с. Градец (МВ Испосница –МВ Градиште), Општина Крива Паланка Општина Крива Паланка
 

43.

Основен сообраќаен проект за режим на сообраќај на делници од улиците на подрачјето на град Скопје поради употреба на средства за отпрашување, одмрзнување и против замрзнување како и воведување на забрана за движење на тешки товарни возила во одреден временски период  

Град Скопје

44. Основен сообраќаен проект за обележување на велосипедски патеки на територија на Градот Скопје Град Скопје
45. Основен проект за употреба и одржување на коловоз за крстосница со кружен тек на ул. Прилепска со ул. Батаљон Стив Наумов, Општина Битола Општина Битола
46. Основен проект за реконструкција и рехабилитација на локален пат во с. Одри, Општина Теарце Општина Теарце
47. Основен проект за реконструкција на улица во с. Таринци, Општина Карбинци Општина Карбинци
48. Основен проект за изградба на пешачки патеки во Општина Сопиште Општина Сопиште
49. Основен проект за изградба на тротоари со партерно уредување во с. Крупиште, Општина Карбинци Општина Карбинци
50. Основен проект за изградба на тротоари на регионален пат Тетово-Јажинце Општина Теарце
 

51.

Основен проект за изградба на канализациони мрежи во зона надвод од Индустриски комплекс МЛ-Гари, Општина Дебар (атмосферска и фекална канализација)

Основен проект за водоводна и хидрантска мрежа

 

Приватен инвеститор

52. Основен проект за реконструкција и рехбилитација на локален пат с. Грчец – с.Крушопек, Општина Сарај Општина Сарај
53. Основен проект за изградба на локален пат во с. Трново, Општина Крива Паланка Општина Крива Паланка
54. Основен проект за изградба на локален пат во с. Прналија, Општина Карбинци Општина Карбинци
55. Основен проект за атмосверска канализација на улица во с. Карбинци, Општина Карбинци Општина Карбинци
 

56.

Основен проект за атмосферска канализација на улица во с. Таринци, Општина Карбинци

Основен проект за атмосверска канализација на улица во с. Карбинци, Општина Карбинци

 

Општина Карбинци

 

 

 

57.

Основни проекти и проекти за Инфраструктура за пешачко велосипедски патеки во реонот на Југозападен плански регион:

Делница: Охрид-Струга

Делница: Дебар-с. Баниште

Делница: ХЦ Шпиље-Дебар

Делница: Ц.Жупа-Дебарски острови

Делница: Дебар-с.Д.Косоврасти

Делница Ц.Жупа-Мелнички мост

 

 

 

Центар за развој на Југозападен плански регион

58. Основен сообраќаен проект за воведување на велосипедски патеки низ град Битола Општина Битола
 

59.

Основен сообраќаен проект за семафоризирање на ул. Митрополит Теодосиј Гологанов од раскрсница со бул. 8-ми Септември до крстосница со ул. Московска во Скопје  

Град Скопје

60. Основен проект за уредување на дел од коритото на река Козјачка, Општина Карбинци Општина Карбинци
 

 

61.

Основен проект за употреба и одржување (реконструкција) на партерно уредување на кеј 13-ти Ноември (Камен мост – Холидеј Инн) во Скопје:

Градежен дел

Фаза: Архитектура

Фаза: Водовод и канализација

Фаза: Електротехника

Елаборат за заштита при работа

 

 

 

Град Скопје

 

 

 

62.

Основен проект за реконструкција и проширување со партер уредување за училишен објект во с. Рогле,

Општина Желино

– фаза Архитектура

– фаза Статика

– фаза Електротехника

– фаза Термотехника

– фаза ППЗ

– фаза енергетска ефикасност

 

 

 

Општина Желино

63. ОСНОВЕН СООБРАЌАЕН ПРОЕКТ ЗА ВРЕМЕН РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈ ПРИ САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ВРЕЛОВОДНА МРЕЖА НА БУЛ. “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО СКОПЈЕ Приватен инвеститор
64. ОСНОВЕН СООБРАЌАЕН ПРОЕКТ ЗА ВРЕМЕН РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈ ПРИ САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ВРЕЛОВОДНА МРЕЖА НА БУЛ. “КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ“ВО СКОПЈЕ Приватен инвеститор
 

 

 

65.

Основен проект за реконструкција на дел од објектот на Министерство за транспорт и врски и стамбениот дел на ул. Црвена Скопска Општина бр. 4/1 во Скопје:

– фаза Архитектура

– фаза Статика

– фаза Електротехника

– фаза Термотехника

– фаза ППЗ

– фаза енергетска ефикасност

 

 

 

 

Министерство за транспорт и врски

 

66.

Проект за изградба на локален пат од с. Нежилово до планинарски дом Чеплес во долчина од 7,168 км, Општина Чашка

– Основен проект

– Проект за Инфраструктура

– Елаборат за заштита на животната средина

 

Општина Чашка

 

 

67.

Изработка на проектна документација за изградба на кружен тек на раскрсница помеѓу бул. Стево Теодосиевски, бул. Никола Карев и ул. ВМРО во Кочани:

Основен проект

Проект за инфраструктура

Проект за атмосферска и фекална канализација

Елаборат за заштита на животната средина

Елаборат за заштита при работа

 

 

 

Општина Кочани

 

 

68.

Проект за инфраструктура за изградба на Гасовод, Приклучна делница 23, шахта 26 и МРС за објект – ХОтел Александар Палас-Општина Карпош Скопје

Елаборат за заштита на животната средина за изградба на Гасовод, Приклучна делница 23, шахта 26 и МРС за објект – Хотел Александар Палас-Општина Карпош Скопје

 

 

Приватен инвеститор

69. ОСНОВЕН СООБРАЌАЕН ПРОЕКТ ЗА ВРЕМЕН РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈ ПРИ САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ВРЕЛОВОДНА МРЕЖА НА УЛ. „БЛЕНДСКИ ДОГОВОР“ ВО СКОПЈЕ Приватен инвеститор
70. ОСНОВЕН СООБРАЌАЕН ПРОЕКТ ЗА ВРЕМЕН РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈ ПРИ САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ВРЕЛОВОДНА МРЕЖА НА УЛ. „МОСКОВСКА“ ВО СКОПЈЕ Приватен инвеститор
71. Основен проект за водоснабдување на с.Теарце, Реконструкција на водоводна мрежа Општина Теарце
72. ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА УЛ. БОЦА ИВАНОВА ОД РАСКРСНИЦА СО Л. АЛЕКСАНДАР УРДАРЕВСКИ ДОБУЛ. ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ КАРПОШ И  УЛ. МАЏАРИ ОД РАСКРСНИЦА СО  БУЛ. ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ КАРПОШ ДО  УЛ. НОВОПЛАНИРАНА СОБИРНА УЛИЦА 1 Град Скопје
73. ОСНОВЕН СООБРАЌАЕН ПРОЕКТ ЗА ВРЕМЕН РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈ ПРИ САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ВРЕЛОВОДНА МРЕЖА НА УЛ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ И УЛ. „14 – ТИ ДЕКЕМВРИ“ ВО СКОПЈЕ Приватен инвеститор
74. Основен проект за изградба на водовод-секундарна мрежа во с. Нераште, Општина Теарце Општина Теарце
75. ОСНОВЕН СООБРАЌАЕН ПРОЕКТ ЗА ВРЕМЕН РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈ ПРИ ИЗГРАДБА НА НОВА ВРЕЛОВОДНА МРЕЖА И ПРИКЛУЧУВАЊЕ КОН ПОСТОЈНА МРЕЖА НА УЛ. “НАРОДЕН ФРОНТ“ ВО СКОПЈЕ Приватен инвеститор
76. ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛЕН ПАТ ЗА С.ТОМИНО И С.СУШИЦА ВО ДОЛЖИНА ОД 4500 М

–       ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА

–       ЕЛАБОРАТ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

–       ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ

 

Општина Македонски Брод

77. Изработка на идеен и основен проект за пријавница во Министерство за одбрана и генералштаб на АРМ

– фаза Архитектура

– фаза Статика

– фаза Електротехника

– фаза Водовод и канализација

– фаза ППЗ

– фаза Машинство

– Геомеханички елаборат

Министерство за одбрана
78. ОСНОВЕН СООБРАЌАЕН ПРОЕКТ ЗА ВРЕМЕН РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈ ПРИ ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ПОСТОЈНИ ОБЈЕКТИ КОН ПОСТОЈНА ВРЕЛОВОДНА МРЕЖА НА УЛ. „КОСТУРСКИ ХЕРОИ“ НА ПОСТОЈНА ШАХТА Ш010 ВО СКОПЈЕ Приватен инвеститор
79. ОСНОВЕН СООБРАЌАЕН ПРОЕКТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛОКАЦИИ НА АВТОБУСКИ СТОЈАЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ Град Скопје
80. ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИНЖЕНЕРСКИ ОБЈЕКТ – ПОТПОРЕН ЅИД НА СПОРЕДНА УЛИЦА 7 КОЈА ИЗЛЕГУВА НА ГЛАВНА УЛИЦА 1 ВО ОПШТИНА СОПИШТЕ ВО ДОЛЖИНА ОД 18,4 М Општина Сопиште
 

81.

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОГРАДБА НА ЛОКАЛЕН ПАТ ЗА С. КОСОВО, ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД

–       ОСНОВЕН ПРОЕКТ

–       ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ

–       ЕЛАБОРАТ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

 

ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД

82. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА СО ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА С. БРЕСТ, ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД
83. ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ВОДОВОДНА МРЕЖА – ЗАМЕНА НА АЗБЕСТ ЦЕМЕНТНИ ЦЕВКИ НА УЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ, ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД
84. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО С. ДЕВИЧ СО ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА, ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД

–       ОСНОВЕН ПРОЕКТ

–       ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ

–       ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА

–       ЕЛАБОРАТ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

 

ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД

 

85.

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ВИКЕНД НАСЕЛБА ДОЛНА БЕЛИЦА СО ПРОПРАТНИ ОБЈЕКТИ (КАПТАЖА, РЕЗЕРВОАР, ГРАВИТАЦИОНЕН И ПОТИСЕН ЦЕВКОВОД), ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД

–       ОСНОВЕН ПРОЕКТ

–       ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ

–       ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА

–       ЕЛАБОРАТ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

 

ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД

86. ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛЕН ПАТ ОД РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р 2234 КОН С. НЕРЕШТЕ ОД КМ 1+147,05 ДО КМ 4+134,48, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ ВО ДОЛЖИНА ОД 2.987,43 ОПШТИНА ТЕАРЦЕ
87. ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛЕН ПАТ П1106 – С. ДОЛНИ МАНАСТИРЕЦ И КРАК ЗА С. ИЗВОР, ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД
88. ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА АРМИРАНО БЕТОНСКИ ПОТПОРЕН ЅИД ПОКРАЈ УЛИЦА 1 ВО С. СОПИШТЕ, СПРОТИВНО ОД ЦРКВАТА СВ. МИНО, ОПШТИНА СОПИШТЕ ВО ДОЛЖИНА ОД 66М ОПШТИНА СОПИШТЕ
89. ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА НА ДРЖАВЕН ПАТ А3, ДЕЛНИЦА ОБИКОЛКА КОЧАНИ ОД КМ 0+000,00 ДО КМ 5+740,01 КМ ВО КОЧАНИ Приватен инвеститор

 

90. ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ГАСОВОД “ПРИКЛУЧНА ДЕЛНИЦА 33 СО ШАХТА 29, ШАХТА 30 И МРС ВЛАЕ“ ОПШТИНА КАРПОШ – СКОППЈЕ СО ДОЛЖИНА ОД 2.303,4 м Приватен инвеститор
91. ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ГАСОВОД “ПРИКЛУЧНА ДЕЛНИЦА 24 И ШАХТА 24, “МАНАПО“ ОПШТИНА КАРПОШ – СКОППЈЕ СО ДОЛЖИНА ОД 1691,65 Приватен инвеститор
 

92.

ОСНОВЕН ПРОЕКТ КОМПЛЕТ СО ЕЛАБОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ИЗГРАДБА НА НОВОПРОЕКТИРАНА УЛИЦА 7 ВО НАСЕЛБА “МИЧУРИН“ – ЧЕТВРТ И11 НА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ

–       Градежен дел

–       Атмосферска канализација

–       Сообраќаен проект

–       Електрична НН Мрежа за јавно осветлување

 

 

Општина Аеродром

93. ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА    УЛ. БОРИС САРАФОВ ОД РАСКРСНИЦА СО УЛ. МАКЕДОСНАКА  ВОЈСКА ДО РАСКРСНИЦА СО   УЛ. КУЗМАН ШАПКАРЕВ ВО СКОПЈЕ Град Скопје
 

94.

Изработка на ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА АРМИРАНО БЕТОНСКИ ПОТПОРЕН ЅИД ПОКРАЈ УЛИЦА 1 ВО С. ГОРНО СОЊЕ НА КП 44 И КП 45 КО ГОРНО СОЊЕ, ОПШТИНА СОПИШТЕ во должина од 50,37 м Општина Сопиште
95. ОСНОВЕН СООБРАЌАЕН ПРОЕКТ ЗА ВРЕМЕН РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈ ИЗГРАДБА И ПРИКЛУЧОК НА ВРЕЛОВОДНА МРЕЖА НА УЛ. “ДАСКАЛ КАМЧЕ“ ВО СКОПЈЕ, ВО СКОПЈЕ Приватен инвеститор
96. ПРОЕКТ НА ИЗВЕДЕНА СОСТОЈБА ЗА ЛОКАЛЕН ПАТ ВО С,ОДРИ, ОПШТИНА ТЕРАЦЕ И ТРОТОАРИ ПОКРАЈ МАГИСТРАЛНИОТ ПАТ Приватен инвеститор
97. ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ ЗА ЦЕНТРАЛНО ПОДРАЧЈЕ НА С. ДОБРУШЕВО, ОПШТИНА МОГИЛА Општина Могила
98. ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ ЗА ЦЕНТРАЛНО ПОДРАЧЈЕ НА С. ДЕДЕБАЛЦИ, ОПШТИНА МОГИЛА Општина Могила
 

99.

ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА

ЛОКАЛЕН ПАТ Р2234 КОН С.НЕРЕШТЕ ОД КМ 1+147.О5 ДО 4+134.48, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ

Во должина од 2.987,43 м

 

Општина Теарце

 

100.

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛ. АЛЕКСАНДАР УРДАРЕВСКИ НА ПОТЕГ ОД РАСКРСНИЦА СО ПРВАТА УЛИЦА ЗА ВЛЕЗ  ВО ГРОБИШТАТА ДО ГРАНИЦИТЕ НА ГУП, ВО СКОПЈЕ  

Град Скопје