Нашата експертиза опфаќа:

> Изработка на проектно-технички документации (идејни, основни проекти и проекти на изведена состојба) за изградба на пропратни објекти на патиштата: мостови, вијадукти, плочести пропусти, цевасти пропусти, сите типови на потпорни ѕидови, наплатни станици, гранични премини, одморалишта и слични објекти;
> Изработка на проектно-технички документации за санација на мостови и објекти;
> Техничка контрола на проектно-технички документации;
> Извршување проектантски надзор;
> Консултантски услуги за потребите на изведувачите на работите.