ЕУРО РОАД дизајн груп има широко искуство во проектирање на сите категории на патишта, вклучувајќи и физибилити студии, подготовка на тендерска документација, консултантски услуги и сл.

Нашата експертиза опфаќа:

> Пред проекти за трасирање на патишта;
> Основни проекти за изградба на патишта;
> Основни проекти за реконструкција на патишта;
> Основни проекти за рехабилитација на патишта;
> Идејни проекти;
> Физибилити студии (Cost benefit analysis);
> Проекти за коловозна конструкција;
> Проекти за изведена состојба;
> Проекти за одржување во тек експлоатација на патиштата;
> Шеми на градилишта;
> Проекти за позајмици и депонии;
> Проекти за шумски патишта;
> Проекти за паркинзи и партери;
> Проекти за аеродроми;
> Проекти за велосипедски и ролерски патеки.